Så väljer du rätt skyddskläder

Få mer insikt i de processer och överväganden som måste göras vid inköp av skyddskläder – från riskanalys och riskhantering till optimalt skydd.

Att välja rätt skyddskläder för ett specifikt arbete kräver en noggrann utredning och analys av risker, lagkrav och arbetsmiljö.

Vilka är de potentiella riskerna, hur allvarliga är dessa risker, och hur sannolikt är det att de inträffar? Vilka standarder och föreskrifter är aktuella? Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om gällande standarder och föreskrifter i syfte att säkerställa att de valda skyddskläderna uppfyller de nödvändiga säkerhetskraven så att arbetsmiljön förblir säker och trygg. Även skyddsklädernas passform och komfort är av stor betydelse, då obekväma arbetskläder kan påverka arbetsprestationen negativt och leda till bristande säkerhet eller till och med utgöra en fara för användaren.

I den här texten går vi igenom de processer och överväganden som behöver göras vid inköp av skyddskläder – från riskanalys och riskhantering till optimalt skydd. Vi kommer även belysa betydelsen av kvalitet, för såväl säkerhet och komfort, som hållbarhet och kostnadseffektivitet.

Genom att förstå dessa faktorer kommer du att kunna fatta välgrundade beslut som säkerställer en trygg och säker arbetsmiljö för dig och dina medarbetare.

Varför ska man ha skyddskläder?

Enligt arbetsmiljölagstiftningen är det arbetsgivarens ansvar att identifiera, analysera, eliminera och skydda mot risk för skada i arbetet. Alltså, om det inte går att helt bygga bort en identifierad risk ska arbetsgivaren enligt lag tillse att den anställde skyddas mot denna risk. I detta avseende spelar personlig skyddsutrustning (PPE - Personal Protective Equipment), inklusive skyddskläder, en avgörande roll.

Inom EU styrs lagstiftningen av personlig skyddsutrustning av PPE-förordningen (EU)2016/425. En generell regel är att personlig skyddsutrustning ska användas när riskerna inte kan undvikas eller begränsas tillräckligt genom tekniska medel för kollektivt skydd eller genom åtgärder, metoder eller förfaranden inom arbetsorganisationen.

Syftet med dessa lagar och förordningar är ju såklart att värna om den enskilde individen – den som går till jobbet ska komma hem oskadd och välbehållen.

Riskanalysen leder dig fram till rätt skyddsnivå

Vägen till rätt skyddskläder börjar alltid med en väl genomförd riskanalys och riskbedömning. I denna process identifieras potentiella faror på arbetsplatsen som till exempel stänk av smält metall eller kemikalier, risk för ljusbåge, explosionsrisk, dåliga ljusförhållanden eller trafik med tunga fordon. Samtidigt bedöms risken – sannolikheten – för att dessa faror ska inträffa och drabba de anställda. Efter att farorna har identifierats och riskerna har bedömts, ska åtgärder genomföras för att minska eller eliminera identifierade faror.

Standarderna specificerar kraven

Om faran inte kan elimineras måste arbetsgivaren anpassa skyddsnivån i den personliga skyddsutrustningen efter allvarlighetsgraden i den identifierade faran. För detta arbete finns det flera standarder som arbetsgivaren måste följa.

Nedan listas några av de viktigast standarderna för personlig skyddsutrustning:

  • EN ISO 11612 - Skyddskläder som skyddar mot hetta och flamma
  • EN 61482-2 - Skyddskläder som skyddar mot termisk hetta vid ljusbåge
  • EN 1149-5 - Skyddskläder med elektrostatiska egenskaper
  • EN ISO 11611 - Skyddskläder som skyddar mot svets eller liknande arbeten
  • EN 13034 Type PB [6] - Skyddskläder som skyddar mot kemikalier i vätskeform
  • EN ISO 20471 - Standard för varselkläder

Efter att riskerna och farorna har identifierats och bedömts bör man ta reda på vilka standarder som är aktuella för den undersökta arbetsmiljön. De skyddskläder som väljs måste vara certifierade mot dessa standarder. Rätt skyddsnivå är alltså det skydd som risken, faran och standarden kräver.

Undvik eller reducera faran

Kom ihåg att den första åtgärden vid riskhantering är att försöka undvika eller kraftigt reducera faran och risken. Att använda arbetskläder som skydd mot en fara, ska ses som den sista möjligheten för att lösa problemet, och bör endast användas när alla andra skyddsmöjligheter är uttömda.

Vid riskanalys och riskhantering är det också viktigt att inte för bråttom till lösningen. Vi rekommenderar alltid att skyddskläderna testas på plats där de ska användas, eftersom standarden kanske inte alltid fungerar fullt ut för just din arbetsmiljö.

Vad är optimalt skydd – och hur uppnår man det?

Optimalt skydd, med bra balans mellan skydd och komfort, är en viktig faktor i valet av skyddskläder. För lågt skydd kan resultera i allvarliga skador, medan för högt skydd kan leda till onödig brist på komfort eller olika nivåer av värmestress, inte minst i varma arbetsklimat. 

För att undvika värmestress, som uppstår när kroppen inte längre kan reglera den inre temperaturen, måste både arbetsgivare och arbetstagare ha koll på omgivande lufttemperatur, arbetsintensitet, luftfuktighet och vilken typ skyddskläder som används i den specifika arbetssituationen. Utifrån dessa variabler och den aktuella risknivån, kan klädseln anpassas och optimeras. 

Men först och främst ska man såklart sträva efter att bygga bort eller reducera den identifierade potentiella faran. Med eliminerad eller reducerad risk kan arbetstagaren minska på klädseln och därmed öka komforten.  

Specifikt anpassat skydd vs multi-norm 

Skyddskläder som är utformade för en specifik risksituation – exempelvis smält järn, smält aluminium, kemikalier, svets eller ljusbåge – har flera fördelar jämfört med så kallade multi-norm-kläder, vilka är mer allround i sin funktion. För det första är specifikt anpassade skyddskläder optimerade för att ge optimalt skydd mot de faror som kan uppstå i en viss arbetsmiljö, vilket minimerar risken för skada eller exponering. 

Specifikt anpassade skyddskläder har dessutom vanligtvis en ergonomisk design som säkerställer optimal passform och funktionalitet för arbetsuppgiftens krav. Genom att eliminera överflödigt material och onödiga funktioner uppnås också större rörelsefrihet och ökad komfort, vilket kan göra stor skillnad för säkerheten. 

Bärtest

För att säkerställa både komfort och säkerhet är det viktigt att användarna trivs i sina skyddskläder. Vi rekommenderar därför våra kunder att genomföra bärtester innan inköp. Under dessa tester kan användarna prova och utvärdera olika plagg för att hitta det mest lämpliga alternativet.

Passformens betydelse för säkerheten

Att alltid bära rätt skyddskläder är användarens livförsäkring om en olycka inträffar. Passform, ergonomi och komfort är därför mycket viktiga faktorer vid val av skyddskläder. Om skyddskläderna inte är bekväma eller ergonomiska finns risken att de helt enkelt inte används, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser.  

Ett plagg med felaktig passform kan dessutom öka risken för olyckor och skador i stället för att ge skydd. För en trygg och säker arbetsplats är det därför av yttersta vikt alla medarbetare har tillgång till skyddskläder som passar deras kroppsmått. 

Alla ska ha kläder som passar 

Bra passform är en fråga om jämlikhet, komfort och säkerhet. När du väljer skyddskläder är det därför avgörande att det finns alternativ som passar alla dina medarbetare. Varje människa är unik och har olika kroppsbyggnad och det är därför viktigt att skyddskläderna finns tillgängliga för både kvinnor och män, i många storlekar, vidder och benlängder. Självklart bör även ett sortiment för gravida finnas tillgängligt. 

Eftersom män och kvinnor har olika kroppsbyggnad ska de enligt oss utgå från olika kroppsmått vid val av storlek. Som exempel - när man tar mått för att hitta rätt storlek på byxor, bör kvinnor oftast utgå från sin stussvidd för att hitta rätt storlek, medan män utgår från sin midjevidd och innerbenslängd. Det är också viktigt att underkläder får plats under plaggen. Vi rekommenderar därför att måtten mäts utanpå underkläderna. 

Individanpassningar

Vid behov ska det även finnas möjlighet till måttsydda och individanpassade lösningar. Tänk dock på att alla justeringar och anpassningar av skyddskläder måste utföras av certifierad personal för att säkerställa att certifieringen fortsatt är giltig. Detta gäller även vid eventuella reparationer.

Lager-på-lager-principens positiva inverkan på skydd och komfort

Lager-på-lager-principen fungerar mycket bra vid val av klädsel året runt, både ur skydds- och värmehänseende. Luftspalterna som bildas mellan plaggen har en låg värmeledningsförmåga och en låg elektrisk konduktivitet. De enastående egenskaperna isolerar mot kyla på vintern och ger extra säkerhet i krävande arbetssituationer.

Genom att kombinera ditt underställ med ett isolerande mellanlager och ett skyddande ytterplagg, skapas ett bekvämt och flexibelt klädsystem som dessutom påverkar skyddsegenskaperna positivt. 

Vi rekommenderar alltid att personer som arbetar i miljöer med risk för ljusbåge, hetta och flamma ska använda flamskyddade underkläder. Vid en olycka kan fel val av underkläder leda till att tyget fattar eld och smälter in i huden. 

Testa hela systemet 

Kom ihåg att samtliga plagg i ett klädsystem måste vara kompatibla med varandra för att garantera rätt skyddsnivå. Det räcker alltså inte att addera respektive plaggs skydd för att få fram det totala skyddet, utan kombinationen måste testas som en helhet. 

Kvalitet ger en hållbar investering

Ett av våra främsta råd vid inköp av skyddskläder är att tänka långsiktigt. Gör inte misstaget att enbart fokusera på inköpskostnaden; lägg i stället mer vikt på kvalitet och slitstyrka. När plaggen håller länge och dessutom kan repareras, kan du på lång sikt minska den totala ägandekostnaden (TCO).

Skyddskläder som håller länge bidrar även till att reducera miljöpåverkan. Om plaggets livslängd fördubblas, så halveras nästan resursförbrukningen. 

Ett smart sätt att förlänga livslängden på sina skyddskläder, är att komplettera plaggen med certifierade tillbehör, som till exempel förkläden och armskydd. Då kan skyddet på extra utsatta delar enkelt förstärkas vid behov.

Högkvalitativa material och konstruktioner bidrar dessutom till att den personliga skyddsutrustningen ger rätt skydd även efter frekvent och långvarig användning. Genom att välja skyddskläder av hög kvalitet visar arbetsgivaren också sitt engagemang för medarbetarnas säkerhet och välbefinnande, vilket kan bidra till att stärka samhörigheten på arbetsplatsen.

Vad gäller för transfertryck och logomärkning av skyddskläder?

Även transfertryck och märkning med logotyper bör beaktas vid inköp av skyddskläder. Vid märkning av flamskyddskläder är det till exempel mycket viktigt att förstå att plaggens certifieringar ställer krav på olika typer av märkning och att en felaktig lösning kan ha negativ effekt på klädernas skyddsegenskaper.  

Undvik stora heltäckande transfertryck  

Ett transfertryck lagrar värme under en längre tid än tyget när det exponeras för hög värme. Ur säkerhetsynpunkt bör därför stora heltäckande transfertryck undvikas. Bästa appliceringen är i områden där det finns flera underliggande lager av tyg som hjälper till att skydda huden. Kom även ihåg att transfertryck måste testas och godkännas påvärmt på det tyg som trycket ska användas på, innan det får användas på flamskyddade plagg. 

Emblem som ska monteras på ett flamskyddat plagg måste vara tillverkade av ett flamskyddat tyg. Standarden EN 1149-5 kräver att ett emblem har en permanent montering.  

Om ett flamskyddat plagg ska direktbroderas måste flamskyddad brodyrtråd användas.  

Transfertryck, emblem eller brodyr som är mindre än 10 cm² behöver inte flamskyddstestas enligt standarden EN ISO 14116. 

Logomärkning på varselplagg 

Ett varselplagg certifierat enligt EN ISO 20471 har alltid ett minimikrav på en viss yta av fluorescerande tyg. Beroende på vilken storlek ytan har, certifieras plagget i olika varselklasser. För att inte påverka den fluorescerande ytan negativt, bör en logomärkning placeras på en kontrasterande färg eller vara förhållandevis liten.  

Vi rekommenderar att på skyddsbyxor helt undvika logomärkning på den fluorescerande ytan. Samma rekommendation gäller även överdelar certifierade enligt EN ISO 20471 med förhållandevis liten fluorescerande yta, till exempel kortärmade plagg, damplagg eller plagg med stor del icke-fluorescerande tyg.

Vill du veta mer om inköp av skyddskläder?

Ladda ner vår guide 8 steg till rätt skyddskläder. Denna praktiska guide och checklista vägleder dig genom varje steg i processen när du ska införskaffa skyddskläder – från genomgång av riskanalys till hur du anpassar kläder för att uppnå både rätt säkerhetsnivå och hög komfort.

The Safety Expert
Oh no! Could not find any posts that were tagged with “välja-rätt-skyddskläder”!

Download guide CTA - MOBILE